Sla over naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Natasja Esmeijer
Hummeloseweg 48
7021KH Zelhem
(06) 15112021
info@natasjaesmeijer.nl
www.natasjaesmeijer.nl

KvK inschrijfnummer 66706882 in Arnhem
BTW-nummer NL001857947B89
Rekeningnummer
IBAN: NL 26 RABO 0313 0731 98 t.a.v. Beeldig Brein in Zelhem
BIC: RABONL2U

Individuele sessies/ gezinssessies

Tarief en betaling
De datum en tijdstip van de intake wordt telefonisch of per email afgesproken. Tijdens de intake wordt er afgesproken wat de planning van het te volgen traject is. Ook worden hier de tarieven besproken, deze zijn na te lezen op de website. Betaling geschiedt per automatische incasso aan het eind van de maand, als hiervoor toestemming is gegeven en de gegevens voor zijn ingevuld, of middels een factuur, wederom aan het eind van de maand. Deze factuur dient binnen twee weken te zijn voldaan. Alleen in overleg mag hiervan worden afgeweken. De tariefstelling voor de sessies is niet afhankelijk van het resultaat van de sessie. De inhoud van de sessie(s) wordt afgestemd op de klant. Het resultaat van de sessies is niet de verantwoordelijkheid van Beeldig Brein alleen, de klant dient zelf actie te ondernemen om het geleerde in praktijk te brengen. Aan het einde van elke sessie wordt de datum en inhoud voor de volgende sessie afgesproken.

Afspraak annuleren
Indien een afspraak niet door kan gaan dit z.s.m. maar uiterlijk 24 uur van tevoren melden via whatsapp, mail of telefonisch. Bij het direct maken van een nieuwe afspraak kan dit kosteloos. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld ziekte, kan de afspraak dezelfde dag telefonisch geannuleerd worden ook dan wordt er een vervangende afspraak gemaakt. Wordt er na annuleren minder dan 24 uur van tevoren geen nieuwe afspraak gepland dan wordt de afspraak in rekening gebracht.
Indien Beeldig brein een afspraak met u wil afzeggen, dient zij dit minimaal 24 uur van tevoren te doen.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding wordt wekelijks afgenomen of, in overleg, twee-wekelijks. De huiswerkbegeleiding wordt voorafgegaan door een intake, de kosten hiervan wijken af van het reguliere tarief van de huiswerkbegeleiding. Ook kan het zijn dat er eerst een ander traject voorafgaat aan de huiswerkbegeleiding met bijbehorende tarieven. Deze zijn terug te vinden op de website www.beeldigbrein.nl.

Bij verhindering dient de klant binnen 1 uur voor aanvang van de huiswerkbegeleiding via mail, telefonisch of whatsapp af te melden zo niet dan wordt het bedrag in rekening gebracht tenzij er een vervangende afspraak gemaakt wordt buiten de wekelijkse afspraak om. In overleg kan er bij een roosterwijziging een ander dag en tijdstip afgesproken worden. Mocht dit tijdstip al bezet zijn dan kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Beeldig brein doet zijn best om de huiswerkbegeleiding aan te laten sluiten bij het lesrooster, indien dit niet mogelijk is, is dit geen geldige reden om de huiswerkbegeleiding af te zeggen.

Betaling geschiedt altijd via automatische incasso aan het eind van de maand. Er wordt alleen betaald voor genoten sessies met in acht neming van bovenstaande.

Workshops/Lezingen/ In company

Beeldig Brein verzorgt lezingen, workshops en in company cursussen op maat. Tarieven in overleg en volgens offerte indien van toepassing. De inhoud van de cursus wordt van tevoren via mail of telefonisch of persoonlijk met U overlegt en vastgelegd in een offerte per mail of indien gewenst schriftelijk. Deze offerte is 3 weken geldig, dit is tevens de bedenktijd.

Beeldig Brein en Natasja Esmeijer doen haun uiterste best om de inhoud af te stemmen op de wensen van de klant. Mocht de inhoud onverhoopt niet overeenkomen met de afgesproken inhoud kan hierover bemiddeld worden indien U kunt overleggen dat er andere inhoudelijke afspraken waren.

Annulering
Indien de organisatie akkoord is gegaan met de offerte en Beeldig Brein heeft dit schriftelijk of via mail bevestigd, kan de cursus niet meer kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering is Beeldig Brein gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen. Tot 1 week van tevoren kan er in overleg wel worden uitgeweken naar een nieuwe datum. Mogelijk al gemaakte kosten zullen worden doorberekent.

Reken Brein

Rekenbrein vindt wekelijk plaats op de afgesproken dag en tijd. Minimaal 2 maximaal 6 deelnemers. Rekenbrein wordt 1 maand vooruit betaald via automatische incasso. Voorafgaand aan deelname vindt er altijd een intake plaats. Het tarief van deze intake is afwijkend. Ook kan er besloten worden dat er eerst een individueel traject voorafgaat aan deelname aan rekenbrein. De minimale deelnametijd voor rekenbrein is 3 maanden. Daarna per maand via mail opzegbaar. Rekenbrein wordt niet gehouden in de vakanties. Mocht er veel vakantie-uitval zijn in een maand wordt dit gecompenseerd naar goeddunken van Beeldig Brein. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De vakantie wordt in overleg bepaald.

Cursus Beeldig Brein

Aanmelding
Aanmelden voor de cursus beeldig brein geschiedt door het invullen van een deelnameformulier via de site www.beeldigbrein.nl of www.natasjaesmeijer.nl. Bij iedere cursus geldt een minimum en maximum aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt, of het minimum niet wordt bereikt ontvangt de deelnemer een bericht per email met mogelijke alternatief aanbod.

Betaling
Betalingen vinden plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, voor de start van de eerste cursusdag. De deelname is definitief wanneer het bedrag staat bijgeschreven op de rekening van Beeldig Brein. Cursisten ontvangen een bevestiging van inschrijving per email.

Annulering door klant
Na aanmelding is er een bedenktijd van 14 dagen waarin kosteloos geannuleerd kan worden. Annuleren van deelname kan alleen schriftelijk. Wanneer een deelnemer de aanmelding na 2 weken annuleert, wordt de helft van het cursusgeld doorberekend aan kosten en het restant van het bedrag teruggestort. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is Natasja Esmeijer gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen.

Plaatsvervanger
In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Wij stellen het op prijs indien dit ruim van tevoren wordt meegedeeld. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Het certificaat komt op naam van de plaatsvervanger.

Verplaatsen cursusdatum
Indien een klant verhinderd is op een bepaalde datum, kan de cursusdag kosteloos worden ingehaald tijdens een andere cursus. Dit dient wel 48 uur voorafgaande aan de cursus te worden doorgegeven. Bij ziekte of uitzonderlijke situaties kan de deelnemer op de dag van de cursus dit mondeling doorgeven.

Annulering door Natasja Esmeijer
Bij onvoldoende aanmeldingen, twee weken voor aanvang van de cursus, behoudt Natasja Esmeijer het recht om de cursus te annuleren. Dit wordt via mail medegedeeld. Het bedrag wordt dan teruggestort op de rekening van de deelnemer.

Website

Niets uit de tekst of afbeeldingen op de site www.natasjaesmeijer.nl mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natasja Esmeijer worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.
De tekst is naar de laatste wetenschappelijke inzichten en met grote zorgvuldigheid geplaatst maar er kunnen fouten ingeslopen zijn of de kennis kan achterhaald zijn. Bij medische klachten dient U altijd een (huis) arts te raadplegen. Beeldig Brein is niet aansprakelijk voor het zelf toepassen van informatie die op de website of in het boek staat en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook is het niet mogelijk om iedereen te helpen en kunnen autisme, adhd, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid niet genezen worden met behandeling bij Beeldig Brein of door kennis uit het boek. Beeldig Brein stelt geen diagnoses en handelt ook niet naar eerder gestelde diagnoses. Indien relevant worden deze meegenomen in de intake en in het plannen van het behandeltraject. Niet alles wat op deze site of in het boek staat is altijd op iedereen toepasbaar.  Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan beeldig brein worden geëxploiteerd. Natasja Esmeijer heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Klachten

Klachten kunnen ingediend worden via het contactformulier op de website www.natasjaesmeijer.nl. Klachten worden schriftelijk of per mail afgehandeld binnen een werkweek.
Komt een klant er met Natasja Esmeijer niet uit, dan kunnen zij hun klacht neerleggen bij de onafhankelijke derde. In dit gesprek wordt er naar een oplossing gezocht. De uitkomst van dit gesprek is bindend. De kosten van deze onafhankelijke derde worden gelijk verdeeld over beeldig brein en de aanvrager. Wordt de aanvrager in het gelijk gesteld dan zijn de kosten voor Natasja Esmeijer.