Spring naar inhoud

Privacy Policy

Beeldig Brein, gevestigd aan

Hummeloseweg 48

7021KH Zelhem,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hummeloseweg 48

7021KH Zelhem

0615112021

Natasja P.A. Esmeijer-van Mullem is de Functionaris Gegevensbescherming van Beeldig Brein. Zij is te bereiken via info@beeldigbrein.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beeldig Brein verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Beeldig Brein verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid en leerprestaties

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beeldigbrein.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Onze doelgroep bestaat echter grotendeels uit kinderen onder de 16 jaar. Deze worden daarom altijd verzocht te worden vergezeld van een volwassene.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beeldig Brein verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Het leveren van diensten op maat.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beeldig Brein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beeldig Brein) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beeldig Brein bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijn van twee jaar voor alle gegevens dit in verband met een mogelijk vervolgtraject. Deze termijn gaat in op het moment van het laatste consult.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beeldig Brein deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Beeldig Brein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

– Scholen indien daar om gevraagd wordt

– Miranda Meijer Kind in Kracht Atelier voor de desbetreffende klanten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

2005 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beeldig Brein en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beeldigbrein.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Beeldig Brein wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beeldig Brein neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beeldigbrein.nl

Reacties zijn gesloten.